Joint long life prayer for Kunzig Shamar Rinpoche’s reincarnation

by Trinley Thaye Dorje and Ogyen Trinley Dorje

ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།

Joint long life prayer for Kunzig Shamar Rinpoche’s reincarnation by Trinley Thaye Dorje and Ogyen Trinley Dorje.

ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།

A long life prayer for Kunzig Shamar Rinpoche’s reincarnation.


ཆོས་དབྱིངས་མི་འགྱུར་བདེ་སྟོང་ཡངས་པའི་མཁར། །

CHO YING MI GYUR DE TONG YANG PI KHAR.

In the dharma expanse, the broad sky

of unchanging bliss and emptiness,


འགག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་གྱིས། །

GAG ME GYU TRUL DRA WEI ROL GAR GYII.

She grants the glory of life,

the pure essence of peace and existence,


སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཚེ་ཡི་དཔལ་སྩོལ་བ། །

SI ZHI DANG CHUD TSE YI PAL TSOL WA.

Through the display of the unceasing

magical net.


བཅོམ་ལྡན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

CHOM DEN YI ZHIN KHOR LOE GE LEG TSOL.

May the Bhagavati Tara Wish-Fulfilling Wheel

grant auspiciousness!


རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་པའི། །

GYAL KUN TRIN LE CHIG DUE. KAR MA PEI.

You possess the trove of secrets

of body, speech, and mind


སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པ། །

KU SUNG THUG KYI SANG WEI DZO DZIN PA.

Of the Karmapa, who embodies

the activity of all victors.


མི་ཕམ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

MI PHAM GAR GYI WANG CHUK TRUL PEI KU.

You are the nirmanakaya

Mipham Gargyi Wangchuk,


སྟོན་འཁོར་ཐ་མི་དད་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

TON KHOR THA MI DED PEI SHAB TEN SOL.

The teacher and student inseparable –

may you live long!


རྟོགས་པ་དོན་བརྒྱུད་མན་ངག་ཐུགས་སུ་བྱོན། །

TOG PA DON GYUD MEN NGAG THUG SU JON.

May the pith instructions of the true lineage

of realization flow into your mind.


མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཕྱུག །

KHE DANG DRUP PEI YON TEN GYA TSOE CHUG.

May you be rich in the ocean of qualities

of both study and practice.


མཐོང་ཐོས་དྲན་པས་འགྲོ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་མཛད། །

THONG THO DREN PE DRO NAM MIN DROL DZE.

May you ripen and liberate beings

who see, hear, or remember you.


འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་བླ་མར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

DREL TSE DON DEN LA MAR ZHAB TEN SOL.

May you live long as the guru,

meaningful to all who make a connection.


སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

KYE WA DI DANG TSE RAB THAM CHE DU

May I, in this birth and in all my lives,


རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་འབྲལ་མེད་བསྟེན་པ་དང་། །

GYAL WA YAB SE DRAL ME TEN PA DANG.

Follow the Karmapa and his heart sons inseparably,


བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

SAM PEI DON KUN CHO ZHIN DRUB GYUR NE.

Accomplish all my intentions according to the dharma,


མཐར་ཐུག་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་ཤོག ། །

THAR THUG THUK YI CHIG TU DRE PAR SHOG.

And ultimately merge my mind with theirs as one.

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞྭ་དམར་ཅོད་པན་འཛིན་པ་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་པའི་ཉི་གཞོན་མྱུར་དུ་འཆར་བར་འགྱུར་བ་གང་གི་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་པ་དང་། དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་པ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་བཅས། ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་དང་། མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེར་གྲགས་པ་ངེད་གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་བྲིས་ཏེ་ཤོ་ལོ་ཀ་མཐའ་མར་རྒྱལ་དབང་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་གིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱས་པ་འདིས་ཀྱང་། བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་འགྲོ་བ་བདེ་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་མཐུན་འགྱུར་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས། ས་མོ་ཕག་ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ ༢༢ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ལ་ནུབ་ཕྱོགས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་གླིང་ཆེན་དུ་སྦྱར་བ་དགེའོ། །


Like a swiftly approaching sunrise, the reincarnation of the all-knowing holder of the Red Crown, Mipham Chökyi Lodrö, is soon to appear. With the fervent aspiration that he may live long, that his activity may flourish, and that by the power of this, the teachings of the Practice Lineage of the Karma Kamtsang may be united, the two of us, known as Ogyen Trinley and Thaye Dorje, have written this prayer together. We have concluded it with the true words of Gyalwang Mikyö Dorje adorning it as the final stanza. May this work aid in spreading the teachings and bringing happiness to beings, and may the Buddhas and Bodhisattvas make it so.


Written in Europe on the twenty-second day of the eighth Tibetan month of the female Year of the Pig, 20 October 2019.

Transliteration by Sabchu RinpocheOriginal post here.